NZ Freephone: 0800 274 3673

AYP001 Garter Stitch Cardigan 8ply

$9.50

Ashford Tekapo 8ply

Sizes 81-101cm